Endret: 29 mai 2019     Opprettet: 2 sep 2013

Plan over sportsboder i BRL Hundvåg Ring 1

Planen er utformet for å få en fin helhet bebyggelsen og bevare et pent estetisk preg på feltet. Dermed har man langt på vei forsøkt å plassere bodene likt i forhold til rekkehus i samme gate. Bodene skal se identiske ut – med samme materialvalg og utforming. Boden skal oppføres i størrelsen 4m2. De skal males i samme farge som kledning på rekkehus. Fremtidig vedlikehold/utbedring på sportsboden påhviler den enkelte andelseier.

 

Andelseiere som ønsker å oppføre utvendig bod på sin rekkehustomt må oppføre den i tråd med vedtatt plan over boder i BRL Hundvåg Ring 1. Husk at uansett er oppføring av bod søknadspliktig til både styret i borettslaget, samt til Stavanger kommune. Så fremt planen over boder blir fulgt mht. plassering (der dette er angitt på kartet) og utformingen følger vedtatte tegninger, vil en søknad om oppføring av sportsbod til styret være ren formalitet. Også søknaden videre til kommunen vil ha en relativ kort behandlingstid før søknaden blir innvilget.

Kart finner du her.

Tilleggsbestemmelser finner finner du lenger nede i artikkelsen.

Enkelte rekkehustomter har ikke fått tegnet inn plassering. Det kan skyldes at det rett og slett ikke er tilstrekkelig med plass til å oppføre bod. Andre grunner kan være at rekkehushagen avviker sterkt i utforming (arealmessig) fra de andre nærliggende hagene, og at det dermed ikke var noe åpenbart naturlig sted å plassere sportsboden. Da må andelseier selv finne en plassering og argumentere for den. Her kan både styret og kommunen være uenig, og søknads- og behandlingstiden bli vesentlig lenger.

Dersom andelseier ønsker å gjøre endringer i forhold til de tegningene som er vedtatt av bodens utforming, må andelseier argumentere for dette. Det skal svært mye til for at kommunen vil godkjenne avvik fra tegningene, så det bør foreligge ekstremt gode grunner for søknad om en eventuell endring. Også i et slikt tilfelle vil andelseier måtte beregne en vesentlig lenger behandlingstid på søknaden.

Tilleggsbestemmelser

I plan 767 vedtas følgende tilleggsbestemmelse, dvs. ny § 3 g):

Boder for borettslaget Hundvåg ring 1, som vist på vedlagte kart og tegninger er tillatt. Boder skal plasseres min. 0,8 meter fra veg og 0,8 meter fra etablerte grenser mellom boligene.

Vedlegg med kart og tegninger inngår som del av bestemmelsene.